Autor:
Kaspar Koolmeister

Jaanuarist alustas keemia instituudis tööd elektrokeemia professor - Jaak Nerut 

Pikaajaline tulemuslik töö keemia instituudis annab Jaak Nerutile tugeva põhja edasiseks professoritööks. Ta on tegelenud materjalide uuringute ning kütuseelementide valmistamise ja rakendamisega, ent Nerutil on ka pikaajaline kogemus doktorantide juhendamisel ning mahukas õpetamisepagas – ta on andnud loenguid fundamentaalelektrokeemiast, elektrokeemilises kineetikast ja füüsikalises keemiast. 

Jaak Nerut lõpetas Tartu Ülikooli keemia erialal 2002. aastal. Magistri- ja doktoriõpingute vältel uuris ta laenguülekande seaduspärasusi tahketel elektroodidel. Oma doktoritöö „Heksatsüanoferraat(III) aniooni redutseerimine kaadmium (0001) monokristalli tahul“ füüsikalise ja elektrokeemia erialal kaitses ta Tartu Ülikoolis 2007. Tartu Ülikooli keemia instituudis töötab Nerut aastast 2002. Füüsikalise ja elektrokeemia vanemteaduriks (kaasprofessoriks) sai ta 2019. 

24. oktoobril 2023 valis Tartu Ülikooli senat Jaak Neruti elektrokeemia professori ametikohale.

Image
Jaak Nerut

Jaak Nerut vaatab maailma oma uurimistöös läbi aine struktuuri. Pildil on esiplaanil kujutatud keedusoola kristallvõre. (Foto: Viivi Järve, 03.12.2020) 

Neruti peamine uurimisvaldkond on madaltemperatuursed kütuseelemendid ja elektrolüüserid. Viimased 15 aastat on ta uurinud eelkõige hapniku redutseerimist kütuseelemendi katalüsaatoritel. Tema töörühma fookus on olnud plaatinapõhistes katalüsaatorites süsinikalusmaterjali rolli väljaselgitamine. Paralleelselt on Nerut tegelenud ka otsemetanool-kütuseelementide haruldastel muldmetallidel põhinevate anoodkatalüsaatorite arendustöö, veest nitraadi eemaldamiseks mõeldud bioelektrokeemiliste süsteemide välja töötamise, solventsegudes absoluutse pH-skaala rakendamise ning hapniku anduri väljatöötamise ja testimisega. 

2010. aastal lõi Jaak Nerut prootonjuht-membraaniga kütuseelementide uurimisrühma, mille kooseisus on praeguseks 16 liiget. Nerut on juhtinud mitmeid teadusliku uurimistöö projekte alates materjalide uuringutest kuni kütuseelementide valmistamise ja rakendamiseni Auve Techi isesõitvas autos. Hetkel töötab Nerut kahe projektiga, mille eesmärk on leeliselise elektrolüüseri väärismetallivabade elektroodide valmistamine ja karakteriseerimine koostöös osaühinguga Stargate Hydrogen Solutions. 

Jaak Nerut on Rahvusvahelise Elektrokeemiaühingu (ISE) liige. Tema juhendamisel on edukalt kaitstud kuus doktoritööd. Ta on korraldanud Eestis keemia olümpiaadi ja ainevõistlusi, viinud läbi täienduskoolituse kursuseid kooliõpilastele ja keemiaõpetajatele ning osalenud keemia riigieksami koostamises ja läbi viimises. 

„Arvan, et Eestis ja tegelikult kogu maailmas on oluline minna üle vesinikupõhisele energeetikale ning vähendada oluliselt Eesti fossiilsete kütuste so põlevkivi kasutamist elektri tootmisel,” leiab Jaak Nerut. 

Palju õnne professor Jaak Nerut! Jääme ootama 24. septembril Sinu inauguratsiooniloengut! 

Tartu Ülikool

Erki Enkvist valiti loodus- ja täppisteadustevaldkonna nõukokku

Mikrofon stuudios

Keemia instituudis loodi taskuhääling „Tuleviku energeetika – energia tulevik“ (TEET)

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd