Skip to main content

Tööohutus

Ohutustehnika 10 käsku

 1. Selgita välja evakuatsiooniteed ning tutvu evakuatsiooni reeglitega!
 2. Tee kindlasks, kus asub laboratooriumi elektrisüsteemi pealüliti ja kuidas seda välja lülitada!
 3. Loe läbi ja vahetevahel värskenda oma mälu:
 4. Tutvu kasutatava aparatuuri töö- ja ohutu kasutamise juhenditega!
 5. Tee kindlaks kasutatavate reaktiividega töötamise ohutusnõuded! (NB! Uusi reaktiive müüakse koos ohutuslehega, loe need läbi!)
 6. Tee kindlaks, kus asub laboratooriumis esmaabikapp ja tutvu esmaabi võtetega! Vajadusel pöördu abi saamiseks üksuse esmaabiandja poole!
 7. Enne kui midagi tegema hakkad, mõtle oma tegevuse võimalikele tagajärgedele!
 8. Arvesta ka teiste inimeste ohutusega!
 9. Hoia laboris puhtust, kanna kaitseprille ja kaitseriietust!
 10. Väldi kergesti süttivate ainete “laiali” ja kuumade objektide lähedal olekut! (NB! Kergesti lenduvate orgaaniliste ainete aurud võivad süttida juba staatilisest elektrist tingitud sädemest!)

Tartu Ülikooli töökeskkonnavolinikud (ainult töötajatele)

Töötervishoid ja -ohutus (ainult töötajatele)

Ohutustehnika alast informatsiooni:

 

 

Õnnetusjuhtumi või ohu korral

 • hinda kiiresti, kas suudad/oskad ise kiiresti olukorda normaliseerida;
 • kui ei, siis evakueeru ja teavita õnnetusest või ohuolukorrast

häirekeskusesse telefonil 112

Tuleohutuse kohta leiad infot siseveebist 

Käitumine tulekahju korral: 

File
ravila_14a.pdf (2.53 MB)

Tuleohutuseeskiri 

 

Üldine ohutusalane informatsioon

Päästeameti nõuanded
Töötervishoiu ja tööohutuse alane dokumentatsioon (ainult töötajatele)

Kemikaalid ja nende käitlemine

Kemikaaliseadus
Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid
Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

#instituudist #koostöö #ühiskonnale

Teenuste hinnakiri Tartu TMR-analüüsi keskuses

  Kehtib alates: 01. jaanuar 2015.

Jaga
05.01.2022
#instituudist #õpetamine
Jaga
16.12.2021
#instituudist

Alusdokumendid

Keemia instituudi töö aluseks on instituudi põhikiri ning arengukava:

Jaga
16.12.2021