Tööohutus

Ohutustehnika 10 käsku

 1. Selgita välja evakuatsiooniteed ning tutvu evakuatsiooni reeglitega!
 2. Tee kindlasks, kus asub laboratooriumi elektrisüsteemi pealüliti ja kuidas seda välja lülitada!
 3. Loe läbi ja vahetevahel värskenda oma mälu:
 4. Tutvu kasutatava aparatuuri töö- ja ohutu kasutamise juhenditega!
 5. Tee kindlaks kasutatavate reaktiividega töötamise ohutusnõuded! (NB! Uusi reaktiive müüakse koos ohutuslehega, loe need läbi!)
 6. Tee kindlaks, kus asub laboratooriumis esmaabikapp ja tutvu esmaabi võtetega! Vajadusel pöördu abi saamiseks üksuse esmaabiandja poole!
 7. Enne kui midagi tegema hakkad, mõtle oma tegevuse võimalikele tagajärgedele!
 8. Arvesta ka teiste inimeste ohutusega!
 9. Hoia laboris puhtust, kanna kaitseprille ja kaitseriietust!
 10. Väldi kergesti süttivate ainete “laiali” ja kuumade objektide lähedal olekut! (NB! Kergesti lenduvate orgaaniliste ainete aurud võivad süttida juba staatilisest elektrist tingitud sädemest!)

Tartu Ülikooli töökeskkonnavolinikud (ainult töötajatele)

Töötervishoid ja -ohutus (ainult töötajatele)

Ohutustehnika alast informatsiooni:

 

 

Õnnetusjuhtumi või ohu korral

 • hinda kiiresti, kas suudad/oskad ise kiiresti olukorda normaliseerida;
 • kui ei, siis evakueeru ja teavita õnnetusest või ohuolukorrast

häirekeskusesse telefonil 112

Tuleohutuse kohta leiad infot siseveebist (Vali siseveebist Ravila 14a)

Käitumine tulekahju korral: 

Tuleohutuseeskiri 

 

Üldine ohutusalane informatsioon

Päästeameti nõuanded
Töötervishoiu ja tööohutuse alane dokumentatsioon (ainult töötajatele)

Kemikaalid ja nende käitlemine

Kemikaaliseadus


Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid


Kantserogeensete ja mutageensete kemikaalide käitlemisele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded

 

Ohutusmärgised ja ohumärguanded

Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas 

Ohutusmärgised 

Laboris kasutatavad hoiatusmärgid (inglise keeles)

 

 Radioaktiivsed ained

Kiirgusallika asukohaks olevate ruumide nõuded, ruumide ja kiirgusallika märgistamise nõuded, radioaktiivsete kiirgusallikate kategooriad ning radionukliidide aktiivsustasemed 

Radioaktiivsete jäätmete klassifikatsioon, registreerimise, käitlemise ja üleandmise nõuded ning radioaktiivsete jäätmete pakendi vastavusnäitajad 

 

Gunnar Nurk grupipilt

Gunnar Nurk liitus jaanuaris Tartu Ülikooli keemia instituudi professorite perega

Jaak Nerut õpetamas

Jaanuarist alustas keemia instituudis tööd elektrokeemia professor - Jaak Nerut 

Edit Viirlaid keemia instituudi õppekvaliteedi edendamisest rääkimas

Õppekvaliteedi edendamise auhinna sai loodus- ja täppisteaduste valdkonna keemia instituut