Skip to main content

Keemiahariduse õppetool

Keemiaõpetajate ettevalmistamist Tartu Ülikoolis on korraldatud nii kohustusliku õppena kõigile keemiaosakonna üliõpilastele, eraldi õppesuunana kui ka täiendava koolitusena Avatud Ülikoolis. Keemiaõpetajate ettevalmistamist suunas pikka aega TRÜ anorgaanilise keemia kateeder, seejärel TÜ füüsikalise keemia instituudi koosseisu kuuluv keemia didaktika lektoraat. Seoses struktuurimuudatustega moodustati 2007. aasta oktoobris keemiahariduse õppetool, mille ülesandeks on gümnaasiumi keemiaõpetajate ettevalmistamise korraldamine Tartu Ülikoolis.

Koolikeemia praktikum

Praegu saab keemiaõpetajaks õppida gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja magistriõppekava läbides. Selle õppekava läbimise järel võib lõpetaja asuda tööle gümnaasiumi ja põhikooli keemia-, bioloogia-, füüsika-või geograafiaõpetajana, aga ka jätkata õpinguid loodusteadusliku hariduse doktoriõppes. Loodusteaduste õpetajate ettevalmistust laiemalt koordineerib LOTE loodusteadusliku hariduse keskus. Aastatel 2009. – 2013. on kaitsnud oma magistritööd 24 tulevast keemiaõpetajat, neist enamus töötab koolis oma erialal.

Keemiaõpetajate ettevalmistamisega seoses on keemiahariduse õppetooli inimeste ülesanne õpetada ainedidaktikat, korraldada osaliselt pedagoogilist praktikat ja juhendada ning retsenseerida magistritöid. Meie töötajad õpetavad ka anorgaanilist, üldist ja füüsikalist keemiat ning elektrokeemiat keemia-, arsti-, proviisori-, geenitehnoloogia-, bioloogia- ja materjaliteaduse eriala üliõpilastele.

Keemiahariduse õppetooli töötajate õppetööväline tegevus on olnud tihedalt seotud üldhariduskoolide probleemidega. On osaletud põhikooli ja gümnaasiumi keemia ainekava erinevate versioonide väljatöötamisel, keemia riigieksami tööde parandamisel ja hindamisel, riigieksami ekspertkomisjonis ja eksamiküsimuste koostamisel, vabariikliku keemiaolümpiaadi läbiviimisel ja õpilaste olümpiaadiks ettevalmistamisel.

Keemiahariduse õppetooli ja anorgaanilise keemia õppetooli eestvedamisel ja kogu keemiainstituudi toel on palju aastaid läbi viidud keemiaõpetajate teabepäevi ja täiendkoolitusi. Keemiat kui teadusala on tutvustatud üldhariduskoolide õpilastele, neile on korraldatud loenguid, tehtud näitkatseid, huvipäevi, praktikume.

Keemiahariduse õppetooli töötajad on osalenud täitjana teadus-arendusprojektis "100+ katset keemias" 1., 2. ja 3. osa videomaterjali koostamisel. Õppejõud A. Vinne osales üleeuroopalises projektis "Ingenious 2012" koostööst koolide ja tööstuse vahel.

Meie doktorant A. Vaarik esindab TÜ-d Euroopa keemia- ja keemiainsenerihariduse võrgustiku töörühmas, kus tegeldakse keemiaõpetaja hariduse kvaliteedi parendamisega.

#instituudist #koostöö #ühiskonnale

Teenuste hinnakiri Tartu TMR-analüüsi keskuses

  Kehtib alates: 01. jaanuar 2015.

Jaga
05.01.2022
#instituudist
Mercury escaped

Tööohutus

Jaga
05.01.2022
#instituudist #õpetamine
Jaga
16.12.2021