Autor:
Priit Möller

Keemiahariduse õppetool

Keemiahariduse õppetooli inimeste ülesanne on õpetada ainedidaktikat, korraldada osaliselt pedagoogilist praktikat ja juhendada ning retsenseerida magistritöid. Meie töötajad õpetavad ka anorgaanilist, üldist ja füüsikalist keemiat ning elektrokeemiat keemia-, arsti-, proviisori-, geenitehnoloogia-, bioloogia- ja materjaliteaduse eriala üliõpilastele.

Praegu saab keemiaõpetajaks õppida gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja magistriõppekava läbides. Selle õppekava läbimise järel võib lõpetaja asuda tööle gümnaasiumi ja põhikooli keemia-, bioloogia-, füüsika-või geograafiaõpetajana, aga ka jätkata õpinguid loodusteadusliku hariduse doktoriõppes. Loodusteaduste õpetajate ettevalmistust laiemalt koordineerib LT loodusteadusliku hariduse keskus

Õpilastele on keemiahariduse õppetooli koordineerimisel välja töötatud kaks täiendõppekursust:


Keemiahariduse õppetooli varasematest tegevustest ja ajaloost

Keemiaõpetajate ettevalmistamist Tartu Ülikoolis on korraldatud nii kohustusliku õppena kõigile keemiaosakonna üliõpilastele, eraldi õppesuunana kui ka täiendava koolitusena Avatud Ülikoolis. Keemiaõpetajate ettevalmistamist suunas pikka aega TRÜ anorgaanilise keemia kateeder, seejärel TÜ füüsikalise keemia instituudi koosseisu kuuluv keemia didaktika lektoraat. Seoses struktuurimuudatustega moodustati 2007. aasta oktoobris keemiahariduse õppetool, mille ülesandeks on gümnaasiumi keemiaõpetajate ettevalmistamise korraldamine Tartu Ülikoolis.

Keemiahariduse õppetooli töötajate õppetööväline tegevus on olnud tihedalt seotud üldhariduskoolide probleemidega. On osaletud põhikooli ja gümnaasiumi keemia ainekava erinevate versioonide väljatöötamisel, keemia riigieksami tööde parandamisel ja hindamisel, riigieksami ekspertkomisjonis ja eksamiküsimuste koostamisel, vabariikliku keemiaolümpiaadi läbiviimisel ja õpilaste olümpiaadiks ettevalmistamisel.

Keemiahariduse õppetooli ja anorgaanilise keemia õppetooli eestvedamisel ja kogu keemiainstituudi toel on palju aastaid läbi viidud keemiaõpetajate teabepäevi ja täiendkoolitusi. Keemiat kui teadusala on tutvustatud üldhariduskoolide õpilastele, neile on korraldatud loenguid, tehtud näitkatseid, huvipäevi, praktikume.

Keemiahariduse õppetooli töötajad on osalenud täitjana teadus-arendusprojektis "100+ katset keemias" 1., 2. ja 3. osa videomaterjali koostamisel. Õppejõud A. Vinne osales üleeuroopalises projektis "Ingenious 2012" koostööst koolide ja tööstuse vahel.

12.04-13.04 2024 toimus Eesti keemiaõpetajate liidu kevadseminar Rakveres „Keemiaga elus edasi". Keemia instituudi molekulaartehnoloogia õppetoolist esines kaasprofessor Uko Maran tutvustades arvutikeemia võimalusi õppetöös ja uuemaid teadussuundi. Keemiahariduse õppetoolist esinesid prof. Jaak Nerut ja lektor Heili Kasuk. Tutvustati keemiaga seotud õppekavasid ja sisseastumistingimusi ning keemia sisseastumiseksamit. Doktorant Lauri Kõlamets tutvustas Lae end programmi ja oma doktoritööga seotud tegevusi ning tulemusi.

  • Ravimite modelleerimisest, Uko Maran, Tartu Ülikool, Keemia instituut, molekulaartehnoloogia kaasprofessor
  • Tartu ülikooli keemiaga seotud õppekavad, Heili Kasuk, Tartu Ülikool, Keemia instituut, õppetöö asedirektor ja füüsikalise keemia lektor
  • TÜ sisseastumisest ja teadmussiirde magistriõppest, Jaak Nerut, TÜ Keemia instituut, elektrokeemia professor, slaidid
  • Lae End programmis osaleja, Tagasivaade põhikooli loodusainete ainekavale, Lauri Kõlamets, TÜ Keemia instituut, doktorant, slaidid
  • Keemiaolümpiaadi arengust viimastel aastatel, käesoleva hooaja tulemused ning edasised tegemised, Andreas Päkk, slaidid

Kevadseminari koduleht ja täielik programm.

Koostöös Keemiaõpetajate Seltsiga toimus 5.01.2023 Chemicumis keemiaõpetajate talvepäevad, mille raames viidi läbi mitmed loengud ja töötoad.

Loengud:

Töötoad:

 

Mikrofon stuudios

Keemia instituudis loodi taskuhääling „Tuleviku energeetika – energia tulevik“ (TEET)

Analüütilise keemia mikrokraadipäis

Analüütilise keemia mikrokraadiprogramm

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd