Autor:
Priit Möller

Keemiahariduse õppetool

Keemiahariduse õppetooli inimeste ülesanne on õpetada ainedidaktikat, korraldada osaliselt pedagoogilist praktikat ja juhendada ning retsenseerida magistritöid. Meie töötajad õpetavad ka anorgaanilist, üldist ja füüsikalist keemiat ning elektrokeemiat keemia-, arsti-, proviisori-, geenitehnoloogia-, bioloogia- ja materjaliteaduse eriala üliõpilastele.

Praegu saab keemiaõpetajaks õppida gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja magistriõppekava läbides. Selle õppekava läbimise järel võib lõpetaja asuda tööle gümnaasiumi ja põhikooli keemia-, bioloogia-, füüsika-või geograafiaõpetajana, aga ka jätkata õpinguid loodusteadusliku hariduse doktoriõppes. Loodusteaduste õpetajate ettevalmistust laiemalt koordineerib LT loodusteadusliku hariduse keskus

Õpilastele on keemiahariduse õppetooli koordineerimisel välja töötatud kaks täiendõppekursust:

Kursused koos veebitoega alustavad taas 2023 aasta kevadel.


Keemiahariduse õppetooli varasematest tegevustest ja ajaloost

Keemiaõpetajate ettevalmistamist Tartu Ülikoolis on korraldatud nii kohustusliku õppena kõigile keemiaosakonna üliõpilastele, eraldi õppesuunana kui ka täiendava koolitusena Avatud Ülikoolis. Keemiaõpetajate ettevalmistamist suunas pikka aega TRÜ anorgaanilise keemia kateeder, seejärel TÜ füüsikalise keemia instituudi koosseisu kuuluv keemia didaktika lektoraat. Seoses struktuurimuudatustega moodustati 2007. aasta oktoobris keemiahariduse õppetool, mille ülesandeks on gümnaasiumi keemiaõpetajate ettevalmistamise korraldamine Tartu Ülikoolis.

Keemiahariduse õppetooli töötajate õppetööväline tegevus on olnud tihedalt seotud üldhariduskoolide probleemidega. On osaletud põhikooli ja gümnaasiumi keemia ainekava erinevate versioonide väljatöötamisel, keemia riigieksami tööde parandamisel ja hindamisel, riigieksami ekspertkomisjonis ja eksamiküsimuste koostamisel, vabariikliku keemiaolümpiaadi läbiviimisel ja õpilaste olümpiaadiks ettevalmistamisel.

Keemiahariduse õppetooli ja anorgaanilise keemia õppetooli eestvedamisel ja kogu keemiainstituudi toel on palju aastaid läbi viidud keemiaõpetajate teabepäevi ja täiendkoolitusi. Keemiat kui teadusala on tutvustatud üldhariduskoolide õpilastele, neile on korraldatud loenguid, tehtud näitkatseid, huvipäevi, praktikume.

Keemiahariduse õppetooli töötajad on osalenud täitjana teadus-arendusprojektis "100+ katset keemias" 1., 2. ja 3. osa videomaterjali koostamisel. Õppejõud A. Vinne osales üleeuroopalises projektis "Ingenious 2012" koostööst koolide ja tööstuse vahel.

Koostöös Keemiaõpetajate Seltsiga toimus 5.01.2023 Chemicumis keemiaõpetajate talvepäevad, mille raames viidi läbi mitmed loengud ja töötoad.

Loengud:

Töötoad:

 

Vesiniku tootmine

Vesinikupäev 2023

Keemia lasted

Teadlaste öö 2023-"Elu nagu filmis"