Anorgaanilise keemia õppetool

Põhilised teadustöö suunad

Anorgaanilise keemia õppetoolis tegeldakse ühe olulisema elektritjuhtiva polümeeri, polüpürroli (PPy), elektrokeemilise sünteesi ja omaduste uurimisega. Neid uuringuid alustati juba 1990ndate alguses. Viimasel perioodil on põhisuundadeks kujunenud, esiteks, erinevate anorgaaniliste ja orgaaniliste anioonide mõju uurimine PPy-kilede omadustele. Seejuures pööratakse erilist tähelepanu anioonide liikuvusele kiles ja nende ioonide interaktsioonile polümeeri ahelatega. Teiseks, uuritakse elektrokeemiliselt sadestatavate PPy-kilede kasvu algstaadiumi, selle sõltuvust nii aluste omadustest, kui elektrolüüti lisatud lisandioonidest, ning elektrokeemilise sadestuse parameetritest. Neis uuringutes kasutatakse nii elektrokeemilisi, mikroskoopilisi, elektron- ja röntgenspektroskoopilisi kui ka kvantkeemilisi uurimismeetodeid. Spetsiaalselt on arendatud mikroskoopilisi meetodeid, et jälgida polümeeri ahelate teket ja kasvu elektrokeemilise sünteesi käigus. Nendes uuringutes osalevad praktiliselt kõik õppetooli uurijad ning tänuga märgitakse ära viljakas koostöö keemia instituudi ja füüsika instituudi teiste uurimisrühmadega.

Õppetoolis tegeldakse anorgaaniliste tahkispindade ja seal toimuvate reaktsioonide ning mitmesuguste metallide oksiidide kilestruktuuride omaduste uurimisega mikroskoopia-, pinna- ja mikroanalüüsi meetoditega (prof. V. Sammelselg). Tulemused leiavad rakendamist mikroelektroonikas, sensoorikas, pindade kaitses jm. Need uuringud toimuvad tihedas koostöös TÜ Füüsika Instituudi Kiletehnoloogia ja Röntgenspektroskoopia laboritega.

Õppetöö

Õppetool teeb õppetööd suures mahus, nii keemia, keemia- ja loodusteaduste õpetajate, materjaliteaduse, geoloogia, kui ka meditsiini üliõpilastega. Loengusarjades antakse esmateave ja süvaülevaade üldisest ja anorgaanilisest keemiast, viies läbi vastavaid praktikume, seminare ja loenguid nii bakalaureuse-, magistri- kui doktoriõppes. Konkreetsemalt loetakse kursusi anorgaanilisest keemiast, keemia põhimõistetest, füüsikalistest uurimismeetoditest keemias, eksperimentaalmeetoditest materjaliteaduses, tahkise keemiast, tahkise pinna struktuurist ja omadustest, pinna mikroskoopiast ja analüüsist, praktilisest teravikmikroskoopiast, koolikeemiast, keemia riigieksamitest, keemia ajaloost, elektroaktiivsetest polümeeridest jt.

Üliõpilasi aidatakse sisse elada uurimistöösse, pakkudes välja uurimisteemasid ja juhendades nende teadustööd kõigis õppetöö tasandites, samuti aidatakse neil leida sobivaid tootmispraktika läbimise kohti.

Koostöös keemiahariduse õppetooliga võetakse aktiivselt osa keemialase pedagoogika uuringutest ning keemia õpetajate väljakoolitamisest.

Mikrofon stuudios

Keemia instituudis loodi taskuhääling „Tuleviku energeetika – energia tulevik“ (TEET)

Analüütilise keemia mikrokraadipäis

Analüütilise keemia mikrokraadiprogramm

Loodusvaatluste maraton

Kodanikuteaduse seminaril räägitakse, kuidas rikastab avalikkuse kaasamine teadustööd