Oleg Artemchuk kaitseb doktoritööd „Autotrophic nitrogen removal processes for nutrient removal from sidestream and mainstream wastewater“

20. jaanuaril kell 14.15 kaitseb Oleg Artemchuk keemia erialal doktoritööd Autotrophic nitrogen removal processes for nutrient removal from sidestream and mainstream wastewater“ („Autotroofsed lämmastikuärastuse protsessid lämmastikuärastuseks kõrval- ja peavoolureoveest“).

Juhendajad:      
teadur Ivar Zekker, Tartu Ülikool

professor Toomas Tenno, Tartu Ülikool

Oponent:
professor Marina Valentukeviciene, Gediminase-nimeline Vilniuse Tehnikaülikool (Leedu)

Kokkuvõte
Viimastel aastakümnetel on suurenenud jäätmete teke ning probleemiks on ka piiratud juurdepääs kvaliteetsele joogi- ja majapidamisveele.
Biogaasijaamade kasutuselevõtuga kaasneb orgaanilise süsiniku muundamine biogaasiks ning kõrgendatud lämmastikuühendite sisaldusega reovee (settevesi) teke. Selliste reoveevoogude puhastamine traditsiooniliste meetoditega (nitrifikatsioon-denitrifikatsioon) on energiamahukas ja nõuab orgaanilise süsiniku lisamist puhastusprotsessi tagasi.
Reoveepuhastuse tehnoloogiatest on anaeroobne ammooniumi oksüdatsiooni (anammox) protsessi kasutatud
kõrgendatud lämmastikuühendite sisaldusega reovete puhul 50% väiksema energiakuluga.

Käesolevas doktoritöös käideldi anammox protsessi abil peavoolu reovett (olmereovesi) ja kõrvalvoolu reovett (settevesi). Kasutati liikuvate kandjatega biokile reaktorit (MBBR) ja annuspuhastit (SBR). Peavoo reovesi (temperatuuril 16,5 °C) lülitati iga 8 nädala järel kõrvalvoole (temperatuuril >22 °C) nii, et anammox biomassi aktiivsus ja biomassi kasv kõrvalvoolu tingimustel kiirenesid. Lämmastiku eemaldamise efektiivsused olid üle 80% ja 40%, mis saavutati vastavalt kõrval- ja põhivoo käitluse käigus.

Antud doktoritöös uuriti anammox protsessi efektiivistamist kontrollides redokspotentsiaali (ORP) vähenemise kiirust SBR-is. SBR inokuleeriti ja toideti kõrgelt kontsentreeritud lämmastikurikka biogaasijaama heitveega. Maksimaalseks lämmastiku eemaldamise efektiivsuseks saavutati 95%.

Anammox protsessi käivitati ka 20-liitrises SBR-is, mis oli inokuleeritud aeroobse ja anaeroobse muda seguga. Reovee soolsuse ja hüdrasiini mõju olid olulised anammox protsessi tõhustamisel.

Lämmastikuühendite bioloogiline eemaldamine reoveest saavutati doktoritöös piisava efektiivsusega, et edendada veevarude kaitsmist ja eutrofeerumise vähendamist.

Doktoritöö kaitsmist saab jälgida ka MS Teamsis.

Päikesepaneelid

Enn Lust ⟩ Teaduste tippkeskus: teadusest rakenduste ja hariduseni

Energiatehnoloogia

Ülikool toob Ida-Virumaale tippspetsialiste ja tulevikutehnoloogiaid

TÜ vaimse tervise konverents „Tööheaolu – mis ja kelle asi?“

Tartu Ülikool kutsub vaimse tervise konverentsile, kus kõneldakse tööheaolust