Kalev Uiga kaitseb doktoritööd „Modelling and experimental measurement of the closed equilibrium systems of CaS–H2O and SrS–H2O“

8. septembril kell 10.15 kaitseb Kalev Uiga keskkonnatehnoloogia erialal doktoritööd „Modelling and experimental measurement of the closed equilibrium systems of CaS–H2O and SrS–H2O“ („Tasakaaluliste suletud süsteemide CaS-H2O või SrS-H2O modelleerimine ja eksperimentaalne mõõtmine“).

Juhendajad:

kolloid- ja keskkonnakeemia teadur Ivar Zekker, Tartu Ülikool

keskkonnakeemia spetsialist Ergo Rikmann, Tartu Ülikool

professor Toomas Tenno, PhD (1940-2022)

Oponent:

professor Marina Valentukevičienė, Vilniuse Gediminase nimeline tehnikaülikool (Leedu)

Kokkuvõte:

Eesti põlevkivitööstuses tekkivad ohtlikud jäätmed avaldavad negatiivset mõju keskkonna kvaliteedile ja inimeste tervisele. Näiteks poolkoksijäägi koosmõjul veega (keeruliste keemiliste reaktsioonide tulemusena) tekib väga aluseline väävlirikas nõrgvesi. Lisaks paiskub osa sellest pärinevast väävlist anaeroobsetes tingimustes atmosfääri toksilise gaasilise divesiniksulfiidi (H2Sg) kujul. Käesoleva doktoritöö eesmärkideks oli uurida CaS või SrS lahustumisprotsessi ülipuhtas (MilliQ) vees ja määrata nende suletud tasakaaluliste süsteemide olulised parameetrid (nt pH, vesilahustuvus või KSP väärtus, ioonide sisaldus), ning kirjeldada neid struktuurskeemina. Eesmärkide hulka kuulus ka mitte-termodünaamiliste matemaatiliste mudelite väljatöötamine, mis võtavad arvesse kõiki konjugeeritud happe-aluse protsesse, et arvutada vastavad pH väärtused, moodustatud ioonide ja molekulide sisaldused iteratsioonimeetodi abil. CaS–H2O või SrS–H2O süsteemide pH-väärtused ja moodustunud sulfiidse väävli liikide sisaldus määrati potentsiomeetriliselt, spektrofotomeetriliselt ja jodomeetrilise tiitrimisega. Lisaks uuriti nanoosakeste jälgimise- ja analüüsisüsteemi (NTA) abil CaS või SrS vesilahuses moodustunud osakeste suurust ja keskmist sisaldust, kusjuures väiksemad osakesed lahustusid paremini. Seega on võimalik antud printsiibist lähtudes arvutada erinevates suletud tasakaalulistes süsteemides esinevate nanomõõtmetega osakeste jaoks vastav KSP väärtus kasutades selleks NTA meetodit, mis sobib nii mono- kui ka polüdisperssetest süsteemidest võetud proovide jaoks, kuna selle lahutusvõime on oluliselt parem võrreldes teiste sarnaste meetoditega nende iseloomustamiseks ja analüüsimiseks. Kokkuvõtteks on vaja teha täiendavaid uuringuid CaS ja SrS lahustumise kirjeldamiseks vees lähtudes uuest prootonikesksest mudelist, mida saab kasutada nii inimtegevusest tulenevate mõjude hindamiseks looduslikele veekogudele kui ka tööstuslike protsesside (sh reoveepuhastuse) modelleerimiseks.

 

Kaitsmist saab jälgida ka Zoomis aadressil

https://ut-ee.zoom.us/j/97106449449?pwd=Q2dIMmR4U1p0ek5aZERWUnpSWm0wUT09

Kohtumise ID: 971 0644 9449

Pääsukood: 501970